สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
Map Dashboard What NEW! Q&A
:: มีอะไรใหม่ใน HDC
 • เพิ่มรายงาน Service Plan DM/HT -> รายงานผลการคัดกรอง cvd จำแนกตาม score เปรียบเทียบต้นปีกับครั้งสุดท้ายในปีเพื่อประเมินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • เพิ่มรายงาน ServicePlan RDU สรุป รพ.สต. ที่ผ่าน/ไม่ผ่านตัวชีวัดยาปฏิชีวนะ
 • ปรับ/เพิ่มรายงาน Service Plan DM/HT
  (1) ปรับรายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจไขมัน LDL เพิ่ม B1 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ เพื่อการดูปริมาณการส่งตรวจไขมัน
  (2) ปรับรายงานอัตราผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะอ้วนลงพุง เพิ่ม B1 จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการ เพื่อการดูปริมาณการตรวจภาวะอ้วนลงพุง
  (3) เพิ่มรายงาน อัตราผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
  (4) เพิ่มรายงาน อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียน และมารับการรักษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 • ปรับรายงาน ServicePlan RDU ของ รพ.สต. ให้เป็นแบบแยกไตรมาส
 • เพิ่มรายงานการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต จำนวนผู้ป่วยนอก/ใน จิตเวชที่มารับบริการจำแนกรายกลุ่มโรคและสิทธิ
 • ปรับการนับการส่งข้อมูลรายวันให้ถูกต้องมากขึ้น
 • ปรับ Template PAข้อ 20 จากเดิม ผู้ป่วยเบาหวานความดันรายใหม่ เป็น ผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยง