สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
Map Dashboard What NEW! Q&A
:: มีอะไรใหม่ใน HDC
 • เพิ่มรายงานในกลุ่มรายงานการเข้าถึงบริการ->การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพจิต ดังนี้
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ
  - ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ
 • เพิ่มรายงานในกลุ่มรายงานสถานะสุขภาพ->โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการมองเห็นในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทย อายุ 15-65 ปี
  - รายงานการตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ในประชากรไทยอายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี
  - รายงานการตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงานในประชากรไทย อายุ 15 - 65 ปี จำแนกรายอาชีพ
  - รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
  - รายงานการตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ในประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกรายอาชีพ
 • ปรับปรุงรายงาน ดังต่อไปนี้
  - รายงานการเปลี่ยน SCORE ลดลงของกลุ่มเสี่ยงและเสี่ยงสูงต่อ CVD (SCORE 4,5) เปรียบเทียบรอบ 6 เดือน
 • ปิดระบบการคีย์ Social Risk ตามนโยบายเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
 • หยุดการประมวลรายงาน 2 รายงาน เพื่อ Freeze ข้อมูล
  - ผลการดำเนินการการคัดกรองพัฒนาการเด็กตามกลุ่มอายุ specialpp ช่วงรณรงค์
  - ผลการคัดกรอง Social Riskพัฒนาการเด็ก
 • ปรับปรุงรายงาน ดังต่อไปนี้
  - อัตราการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30 - 60 ปี ปรับการคำนวนรอบ 5 ปีโดยคำนวนอายุแบบปีลบปี พร้อมปรับการแสดงผลให้ดูง่ายขึ้น
  - อัตราการคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีอายุ 30 - 70 ปี ปรับการคำนวนอายุเป็นแบบปีลบปี